Hızlı Konu Açma

Hızlı Konu Açmak için tıklayınız.

Son Mesajlar

Konulardaki Son Mesajlar

Reklam

Forumda Reklam Vermek İçin Bize Ulaşın

Bilgisayar ve bilgisayarlı eğitim

Tusunami

Fahri Üye
Fahri Üye
Galatasaray
Katılım
28 Temmuz 2013
Mesajlar
47
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Konum
Universe
Web sitesi
www.twitter.com
BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYARLI EĞİTİMBilgisayar teknolojisi her geçen gün büyük bir gelişme gösterirken, kullanım alanları da son yıllar¬da hayli mesafe kat etmektedir. Bu durum, üniversi¬te giriş imtihanlarında öğrencilerin bilgisayar mü¬hendisliği bölümlerine karşı göstermiş oldukları aşırı ilgiden ve bilgisayar konusunda eğitim görmüş olanlara sağlanan cazip imkânlardan daha iyi anla¬şılmaktadır.

Bilgisayar eğitimi veren dershanelerin artması, Halk Eğitim Kurslarında bilgisayar bölümlerine olan rağbet ve LİMME Projesi çerçevesinde bilgisayar eğitimine karşı aşırı talep bu çağın aletinin günlük hayatımıza girdiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Bilgisayarın faydalarını saymak artık gereksiz¬dir. Çünkü, herkes bu makinanın her sahada kulla¬nılması gereğine inanmış durumdadır. Bütün bun¬ların yanında, bilgisayarın en büyük faydası eğitim ve öğretimde daha çok ortaya çıkmaktadır. Ülke¬mizde "Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi" başlatıl¬mış, önce deneme uygulamaları şeklinde yürütülen bu proje, bugün bütün ülke sathına yaygınlaştırıl¬mıştır. Bununla beraber ortaya bazı problemlerin çıktığı da gözlenmektedir. Her ne kadar yaygınlaş¬tırılan bu projenin cazip yanları görülüyor olsa bile, öğretmen yetersizliği, makinalardaki uyumsuzluk gibi problemler, henüz çözülmüş ya da çözülme aşamasında değildir.

Belli şartlar taşımayan ve gelişmiş teknolojilere ileride uyum sağlayamayacak bilgisayarların seçimi, gelecekte ülkemizi bir bilgisayar mezarlığına çevi¬receği endişesini uyandırmaktadır. Bunun diğer bir olumsuz yönü de, hem maddi, hem de manevi ka¬yıpların eğitimde telafisi mümkün olmayan noktala¬ra ulaşacak olmasıdır. Bu yüzden seçilecek bilgisa¬yarların servis ve yedek parçasının yanında, dün¬yada kabul edilmiş ve yaygın bir şekilde kullanılan teknolojiye sahip olmasına dikkat edilerek, bu özel¬likleri taşıyan bilgisayarların tercih edilmesi gerek¬mektedir. Yoksa kişisel tercih ve hataların faturası gelecek nesillere ödettirilmiş olur. Buna da hiç kim¬senin hakkı olmasa gerek.

Bilgisayarın belli bir dönemden sonra, öğrenci¬nin gelişmesinde büyük etkisi olduğu eğitimciler ta¬rafından ortaya konmaktadır. Her şeyden önce bil¬gisayarların gelişmeyi sağlamasının yanında öğ¬rencilerin zekâlarında da önemli oranda etkili oldu¬ğu bilinen bir gerçektir. Öğrenme yeteneğinde de etkili olan bilgisayarın, gelişmiş ülkelerde yapılan incelemeler ve uygulamalar sonucunda öğrenci ba¬şarısında gözle görülen yükselmelere neden oldu¬ğu tespit edilmiştir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerin büyük bir kısmında bilgisayarlı eğitimin kapsamı ve etkinliği arttırılmış, yeni arayış ve planlamalara baş¬vurulmuştur.

Bilgisayarlı eğitimin yaygın olarak uygulandığı ülkelerde, yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, bilgisayarın kullanılmadığı eğitim kurumlarının, bil¬gisayarla eğitim yapan kurumlara göre daha başa¬rısız, bilgisayarlı eğitim yapanların ise başarı oran¬larının daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Eğitimin her sahasında ihtiyaçlara göre kullanılan bilgisayarlardan azami verimi elde etmek, ileride problemlerle karşı karşıya kalmamak için, bazı önemli noktaların göz ardı edilmemesi gerekmekte¬dir. Bunların başında bilgisayarlı eğitimde teknolojik yeniliklerin yakından takibe dilerek, kullanım alanları¬nın ihtiyaca göre yaygınlaştırılması gelmektedir. Özellikle bu eğitim şeklinin yeni uygulandığı ve uy¬gulama sahasının daha da yaygınlaştırıldığı ülke¬mizde, bazı önemli ayrıntılara dikkat çekmek gere¬kir. Bunlar içerisinde öğretmen eğitimi, donanım, ya¬zılım ve organizasyonu saymak mümkündür.

Ülkemizde bilgisayar destekli eğitim için öğret¬men yetiştirilmesi genellikle hizmetiçi eğitim kursla¬rı yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu durum ise, arzu edilen verimin âlınması için
 

Users Who Are Viewing This Konu (Users: 0, Guests: 1)

Üst